Działalność regulowana – na czym to polega?

Piotr Kowalczyk
15.10.2021

W Polsce obowiązuje coś, co ładnie określa się mianem swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Teoretycznie własny biznes może założyć każdy, ale jak wiesz już po lekturze innego artykułu na naszym portalu, istnieje szereg ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce. Jednym z ciekawszych przykładów jest działalność regulowana. Dowiedz się, czym jest taka działalność i jakie warunki trzeba spełnić, aby założyć biznes w obszarze regulowanym przez państwo.

Co to jest działalność regulowana?

Jak się pewnie domyślasz chodzi tutaj o konkretne rodzaje działalności gospodarczej, które z uwagi na ich specyficzny charakter podlegają określonym regulacjom i reglamentacji. Oznacza to, że aby móc wykonywać taką działalność trzeba najpierw uzyskać na to zgodę jakiegoś urzędnika. Reglamentacji podlegają te rodzaje działalności, które mogą mieć wpływ na np. bezpieczeństwo obywateli.

Przedsiębiorca chcący zarejestrować firmę z kodem PKD odnoszącym się do działalności regulowanej, najpierw musi spełnić szereg określonych warunków formalnych – na przykład potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe.

To jest ważne

Wykonywanie działalności regulowanej wymaga wpisu do rejestru takiej działalności, który jest powszechnie dostępny i zawiera wszystkie dane firmy.

Jak rozpocząć działalność regulowaną?

Pierwszym krokiem jest założenie działalności gospodarczej – podkreślamy, że działalność regulowaną może wykonywać wyłącznie czynny przedsiębiorca. Konieczne jest więc uzyskanie wpisu do CEIDG lub KRS (w przypadku spółki).

Po założeniu firmy możesz już wystąpić o wpis do rejestru działalności regulowanej. Wniosek składasz do odpowiedniego organu wydającego zezwolenie – w dalszej części artykułu znajdziesz kilka przykładów. Inną opcją jest złożenie wniosku w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności ze wskazaniem organu prowadzącego rejestr – wówczas wniosek zostanie do niego skierowany.

Dopiero po uzyskaniu potwierdzenia wpisu do rejestru działalności regulowanej możesz formalnie rozpocząć prowadzenie biznesu w danej branży. Konieczne jest spełnienie określonych warunków, których wykaz znajdziesz na stronie internetowej organu wydającego zezwolenie.

Po otrzymaniu potwierdzenia wpisu musisz przechowywać dokumenty rejestrowe. Jeśli w pewnym momencie stwierdzisz, że nie chcesz już dalej prowadzić działalności regulowanej, to analogicznie składasz wniosek o wykreślenie Cię z rejestru (dzięki temu np. nie będziesz podlegać kontrolom z tego tytułu).

Odmowa wpisu do rejestru działalności regulowanej

W konkretnych przypadkach organ prowadzący rejestr może odmówić przedsiębiorcy wpisu. Stanie się tak jednak wyłącznie wtedy, gdy:

  • przedsiębiorca ma prawomocny zakaz wykonywania działalności objętej wpisem,
  • przedsiębiorca został wykreślony z rejestru działalności regulowanej wskutek wydania zakazu wykonywania takiej działalności w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku,
  • przedsiębiorca nie spełnia warunków określonych w przepisach szczegółowych (np. nie posiada odpowiednich kwalifikacji zawodowych).

Przykłady działalności regulowanych – do kogo trzeba złożyć wniosek?

Poniżej wymieniamy te najciekawsze, a jednocześnie powszechnie dostępne i potrzebne rodzaje działalności, które podlegają regulacjom ze strony konkretnych organów.

Rodzaj działalności

Organ rejestrowy

Pośrednictwo pracy

Marszałek województwa

Usługi detektywistyczne

Minister Spraw Wewnętrznych

Prowadzenie kantoru

Prezes Narodowego Banku Polskiego

Prowadzenie lecznicy weterynaryjnej

Okręgowa Rada Lekarsko-Weterynaryjna

Indywidualna praktyka lekarska

Okręgowa Rada Lekarska

Działalność telekomunikacyjna

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Szkoła nauki jazdy

Marszałek województwa

Organizacja imprez turystycznych

Marszałek województwa

Prowadzenie stacji kontroli pojazdów

Starosta

Pełen wykaz działalności regulowanych wraz ze wskazaniem organów rejestrowych znajdziesz na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie