Jak rozliczyć środki trwałe?

Antoni Kwapisz
06.02.2024

Na przedsiębiorcach spoczywa wiele obowiązków związanych z rozliczeniami. Miedzy innymi należy dopilnować kwestii, jaką jest rozliczanie środków trwałych. Element ten jest niezbędny dla prawidłowego prowadzenia procesów księgowych i podatkowych w firmie. W Polsce proces ten regulują przepisy zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w skrócie ustawa o PDOF, a także ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym. Środkami trwałymi według polskiego prawa mogą być np. maszyny, urządzenia, pojazdy, meble, czy też nieruchomości niemieszkalne, które podlegają różnego rodzaju zasadom opodatkowania w zależności od sposobu, w jaki zostały zdobyte przez obecnego właściciela i sposobu ich aktualnego wykorzystania w firmie. Jak rozliczyć środki trwałe poprawnie? Czego należy dopilnować? Sprawdź nasze wskazówki.

Klasyfikacja środków trwałych

Według obowiązujących w Polsce przepisów, środki trwałe można podzielić na grupy. Są to:

 • Grunty
 • Budynki i lokale
 • Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
 • Kotły i maszyny energetyczne
 • Różnego rodzaju maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego lub specjalistycznego zastosowania
 • Urządzenia techniczne
 • Środki transportu
 • Narzędzia, przyrządy, wyposażenia i ruchomości, które nie zostały sklasyfikowane gdzieś indziej
 • Inwentarz żywy.

Zasady rozliczania środków trwałych

Prawo jasno określa, że w przypadku towarów, których wartość nie przekracza 10 tys. złotych przedsiębiorca może sam zdecydować, czy chce wliczyć ten wydatek w koszty jednorazowe, czy też regularnie odliczać odpisy amortyzacyjne. W przypadku towarów o wartości powyżej 10 tys. złotych nie ma już wyboru i tego typu rzeczy są klasyfikowane jako środki trwałe, które muszą być w danej firmie ujęte w ewidencji. Następnie konieczne jest odliczanie kosztów amortyzacji.

Jak mówi księgowy z biura rachunkowego Partner Gospodarczy: Przesiębiorcy mogą skorzystać z jednorazowej amortyzacji, co jest dostępne dla nowych i małych firm. Jednak to prawo nie obejmuje samochodów osobowych. W innym przypadku obowiązują standardowe zasady rozliczania środków trwałych, które polegają na regularnych odpisach amortyzacyjnych.

Najczęściej stosuje się w tej sytuacji metodę liniową amortyzacji. Polega ona na stałej wartości odpisów rocznych przez cały okres amortyzacji. Innym rozwiązaniem jest metoda degresywna, która zakłada zmniejszająca się wraz z upływem czasu użyteczność danego środka trwałego. Pozawala to na stosowanie wysokich odpisów prze pierwsze lata. Z kolei metoda progresywna zakłada regularnie rosnące kwoty odpisów.

Chcąc uzyskać więcej informacji i procesjonalne wsparcie w tym temacie, warto wybrać biuro rachunkowe, które będzie w stanie pomóc w tym procesie.

Ewidencja środków trwałych

Według ustawy każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji środków trwałych w swojej firmie. Powinna ona zawierać wszelkie niezbędne informacje na ich temat m.in.:

 • datę, nabycia,
 • wartość początkową,
 • kwotę odpisu amortyzacyjnego,
 • datę likwidacji i przyczynę.

W przypadku braku takiej ewidencji, dokonywane odpisy amortyzacyjne środków trwałych nie stanowią kosztów uzyskania przychodu.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie