Edukacja ekologiczna dla gmin – dlaczego warto w nią inwestować?

Mateusz Nowak
12.05.2023

Od 11 lat obowiązuje w Polsce nowe prawo, które nakłada na gminy obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi. Wcześniej spoczywało to na barkach właścicieli nieruchomości, którzy we własnym zakresie zawierali umowy z przedsiębiorstwami komunalnymi. Obecnie odbiór i wywóz odpadów organizują gminy, dla których stanowi to duże obciążenie – nie tylko finansowe. Wsparciem w usprawnieniu tego procesu może być edukacja ekologiczna dla gmin, w którą inwestuje coraz więcej samorządów.

Jak wyglądają obecne przepisy?

1 stycznia 2012 roku w życie weszła Ustawa, która diametralnie zmieniła sposób gospodarowania odpadami w naszym kraju. Od tego momentu to gminy są obowiązane do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – w minimalnym wariancie dotyczy to papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Dodatkowym obowiązkiem nałożonym na gminy jest stworzenie PSZOK, czyli Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który musi być łatwo dostępny dla mieszkańców i przyjmować m.in. elektroodpady, zużyte opony, śmieci poremontowe etc.

Co najważniejsze, gminy muszą prowadzić taką politykę, która pozwoli osiągnąć odpowiedni poziom recyklingu, czyli ponownego wykorzystania odpadów, jak również ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Tego zadania nie uda się zrealizować bez ciągłego edukowania mieszkańców w zakresie prawidłowego segregowania odpadów i ich ponownego użycia.

Gminy i mieszkańcy ponoszą coraz wyższe koszty gospodarowania odpadami

Przeniesienie obowiązku zorganizowania gospodarki odpadami komunalnymi na gminy przyniosło łatwe do przewidzenia konsekwencje – na czele z drastycznym wzrostem kosztów. Gminy organizując przetargi mają coraz większe problemy ze znalezieniem firm komunalnych gotowych do odbierania odpadów po proponowanych stawkach.

W efekcie sukcesywnie i szybko rosną opłaty ponoszone przez samych mieszkańców, które w wielu gminach już dziś stanowią istotne obciążenie dla budżetów gospodarstw domowych. Winą obarczane są samorządy, które jednak mają związane ręce – stawki proponowane przez firmy komunalne są ściśle uzależnione m.in. od poziomu recyklingu odpadów w danej gminie.

Stąd w interesie wszystkich jest zwiększenie poziomu odzysku odpadów, co wymaga edukowania i podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców gmin. W tym celu gminy mogą organizować działania informacyjne i programy edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi. Taka „praca u podstaw” w końcu przyniesienie spodziewane efekty w postaci zwiększenia recyklingu i ograniczenia produkcji odpadów – przełoży się to na korzyści tak dla środowiska, jak i portfeli mieszkańców.

Akcent na edukację ekologiczną

Edukacja ekologiczna dla gmin to dobra inwestycja w usprawnienie procesu gospodarowania odpadami, zwiększenie poziomu recyklingu i tym samym obniżenie kosztu wywozu odpadów (poprzez skuteczne negocjacje cenowe z przedsiębiorstwami komunalnymi).

Szkolenia dla urzędników gminnych oraz programy i kampanie edukacyjne dla mieszkańców prowadzi m.in. spółka EKO CYKL Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Informacja prasowa

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie