Nowe przepisy o pracy zdalnej. Sprawdź, co się zmieniło

Mateusz Rąbalski
19.12.2022

Jest długo zapowiada nowelizacja Kodeksu Pracy, która szczegółowo reguluje obowiązki pracodawcy w zakresie umożliwiania pracownikom pracy zdalnej. To, co do tej pory funkcjonowało na zasadzie ad hoc (wprowadzone w związku z pandemią), nareszcie zostało uporządkowane. Nowe przepisy zaczną obowiązywać jeszcze pod koniec 2022 roku. Sprawdź najważniejsze zmiany.

Uprawnienia pracodawcy

Zgodnie z nowelizacją, pracodawca zyskał możliwość przeprowadzania kontroli pracy wykonywanej przez pracownika z domu. Pracodawca będzie mógł również nadzorować warunki BHP w miejscu pracy pracownika oraz przestrzeganie przez niego przepisów ochrony danych osobowych.

Skierowanie do pracy zdalnej

Nowelizacja nie zmieniła przepisu, który daje pracodawcy możliwość jednostronnego skierowania pracownika do pracy zdalnej. Taka możliwość obowiązuje w przypadku trwania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Co ważne, pracodawca będzie mógł skierować pracownika do pracy zdalnej również wtedy, gdy z powodu siły wyższej nie może zapewnić mu w miejscu zatrudnienia warunków pracy zgodnych z przepisami BHP.

Obowiązki pracodawcy

Nowe przepisy regulują kwestię organizacji miejsca pracy zdalnej. Pracodawca będzie mógł udostępnić pracownikowi odpowiednie materiały i sprzęt lub – w uzgodnieniu z pracownikiem – zlecić mu korzystanie z własnego sprzętu, za co pracownik otrzyma ekwiwalent.

Ekwiwalent zostanie również wypłacony z tytułu kosztów ponoszonych przez pracownika na home office. Chodzi tutaj przede wszystkim o koszty energii i innych mediów. Pracodawca będzie wypłacać ekwiwalent proporcjonalnie do rzeczywiście poniesionych wydatków lub w formie uzgodnionego ryczałtu.

Praca zdalna na wiosek pracownika

W myśl nowych przepisów pracownik nadal będzie mógł wnioskować o pracę zdalną, a pracodawca może odrzucić ten wniosek wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Jeśli chodzi o pracowników sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną, dzieckiem do 4. roku życia praz będących w ciąży, odmowa będzie możliwa tylko wtedy, gdy praca zdalna nie wchodzi w grę ze względu na jej rodzaj czy problemy z jej zorganizowaniem w domu pracownika.

Dodatkowo do przepisów wprowadzono pojęcie okazjonalnej pracy zdalnej. Pracownicy zyskali możliwość wnioskowania o home office w wymiarze 24 dni w roku kalendarzowym – jednak bez prawa do otrzymania ekwiwalentu za koszty poniesione przez pracownika.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie