Comarch Płace i Kadry

Jerzy Biernacki
12.05.2015

Obsługa działu kadrowo-płacowego wymaga stałej aktualizacji wewnętrznych przepisów dostosowanych do zmieniającego się prawa. Przeprowadzana samodzielnie jest uciążliwa i wymaga spędzenia wielu godzin nad zmianami w użytkowanym oprogramowaniu. Sytuacja taka nie ma miejsca w systemie Comarch OPT!MA. Dzięki regularnym aktualizacjom, przygotowywanym przez ekspertów Comarch SA, uwzględniającym wszelkie zmiany w prawie, moduł Płace i Kadry zapewnia nam błyskawiczną reakcję na zmieniające się wymogi, odciążając pracowników działu kadrowo-płacowego. Daje to pewność firmie, a pracownikom bezpieczeństwo, że jej działania w stosunku do nich zawsze będą zgodne z prawem.

Moduł Płace i Kadry został zaprojektowany tak, aby zapewniał pracodawcy maksymalną elastyczność obsługi pracownika (np. wiele form zatrudnienia), natomiast pracownikowi gwarantuje rzetelne prowadzenie jego zatrudnienia (jasne i przejrzyste warunki zatrudnienia widoczne na karcie pracownika).

Moduł Płace i Kadry składa się z siedmiu działów:

    * Struktura organizacyjna – pozwala na stworzenie kompletnej struktury organizacyjnej przedstawiającej obraz poszczególnych jednostek funkcjonujących w firmie (wydziałów, lokalizacji, projektów), z przypisaniem ich do centrum kosztowego (zsynchronizowanego z systemem Comarch CDN XL),
    * Kadry – zawierają dane personalne pracowników lub zleceniobiorców, dane o członkach ich rodziny, zasady wynagradzania (wynagrodzenie w stawce godzinowej lub miesięcznej, dodatki, akordy, zawarte umowy cywilnoprawne, indywidualne ustawienia obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz dane podatkowe: progi, koszty uzyskania, ulga podatkowa) – wszelkie zapamiętywane w danych kadrowych pracownika zmiany tworzą historię jego etatu, w części kadrowej istnieje również możliwość naliczenia deklaracji zgłoszeniowych ZUS oraz deklaracji podatkowych dla pracowników,
    * Wypłaty pracowników – udostępnia funkcje pozwalające na łatwe tworzenie wypłaty dla jednego bądź grupy pracowników, wliczając dodatki, akordy; umożliwia podgląd umów zawartych z pracownikiem, jego planu pracy, czasu faktycznie przepracowanego oraz nieobecności,
    * Listy płac – służy definiowaniu dokumentów typu listy płac, pozwala na ustalenie okresu, za jaki naliczane będą wypłaty, daty wypłaty, a tym samym miesiąca deklaracji PIT i ZUS,
    * Kasy zapomogowo-pożyczkowe – (moduł Płace i Kadry Plus) umożliwia prowadzenie listy członków kas zapomogowo – pożyczkowych, ewidencję i raportowanie udzielanych pożyczek i wszelkich potrąceń związanych z PKZP,
    * Deklaracje – udostępnia i znacznie ułatwia możliwość generowania formularzy PIT-4R, PIT-8AR, deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników oraz właścicieli, deklaracji rocznej ZUS IWA, deklaracji dla PFRON (Wn-D wraz z załącznikami); z poziomu Deklaracji istnieje również możliwość seryjnego wysyłania deklaracji podatkowych  dla pracowników (PIT-11, PIT-40) do systemu e-Deklaracje,
    * Słowniki – zawierają modyfikowane przez Użytkownika słownikowe listy stanowisk i funkcji, kody zawodów, kwalifikacje, przyczyny zwolnienia i inne.

Moduł jest w pełni zintegrowany z najnowszą wersją programu Płatnik, przez co zapewnia wszystkie rozliczenia z ZUS.

Moduł podstawowy (Płace i Kadry) umożliwia m. in.:

    * zgodne z przepisami rozliczanie różnorodnych nieobecności, m.in. zwolnień lekarskich, urlopów,
    * kontrolę stopnia wykorzystania limitów nieobecności przez pracownika,
    * definiowanie niestandardowych składników wypłat, nieobecności oraz limitów nieobecności,
    * modyfikację danych podatkowych: progów, kosztów uzyskania, ulg podatkowych, zaniechania podatku,
    * wysyłanie deklaracji podatkowych do systemu e-Deklaracje
    * export/import danych kadrowych pracowników i informacji o ich czasie pracy do i z arkusza kalkulacyjnego (MS Office Excel lub Open Office Calc),
    * odnotowywanie czasu pracy na trzy sposoby (w tym metoda uproszczona – wpisywanie sumarycznie czasu pracy za cały miesiąc),
    * rozliczanie wszystkich typów umów cywilno-prawnych, w tym zawieranych z cudzoziemcami,
    * eksport oraz import umów zleceń do arkusza kalkulacyjnego,
    * wyliczanie wynagrodzenia akordowego,
    * obsługę udzielanych na poczet wynagrodzeń zaliczek opodatkowanych (brutto) i nieopodatkowanych (netto), podział pożyczek na ratę kapitałową oraz odsetki z możliwością oddzielnego księgowania,
    * seryjne wypłacanie dla zaznaczonych pracowników wybranego dodatku na liście dodatkowych wypłat,
    * powiązanie dodatków i umów cywilnoprawnych z listami płac, dzięki czemu będą naliczały się automatycznie na wskazanych listach,
    * podział wynagrodzenia osiągniętego przez pracownika na wypłatę gotówkową i przelew na konto bankowe,
    * korekty do zaksięgowanych list płac, z możliwością zachowania w programie wypłat naliczonych w pierwotnej postaci,
    * naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych zgodnych z obowiązującymi wzorami formularzy,
    * sporządzanie deklaracji dla PFRON, (Wn-D wraz z załącznikami),
    * wyliczanie składek ZUS i deklaracji dla właścicieli,
    * tworzenie i przesyłanie do Płatnika formularzy zgłoszeniowych oraz deklaracji rozliczeniowych ZUS dla pracowników i właścicieli wraz z wymaganymi załącznikami,
    * możliwość zaimportowania danych pracowników z programu Płatnik, co jest dużym ułatwieniem przy rozpoczynaniu pracy z Comarch OPT!MA, niezależnie od tego, z jakiego oprogramowania Użytkownik korzystał wcześniej,

płace i kadry Comarch

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie