Aktywa i pasywa – na czym polega różnica?

Mateusz Nowak
20.06.2024

Pojęcia aktywów i pasywów funkcjonują nie tylko w świecie finansów, ale też biznesu. Wielu przedsiębiorców nie wie jednak, co one dokładnie oznaczają i przede wszystkim – jaka jest między nimi różnica. Po podstawowe informacje zapraszamy do naszego poradnika.

Czym są aktywa?

Aktywa to zasoby majątkowe kontrolowane przez jednostkę, które mają wiarygodnie określoną wartość i powstały w wyniku przeszłych zdarzeń. Są to środki, które firma lub osoba fizyczna posiada i które przynoszą jej korzyści ekonomiczne. Aktywa dzielą się na dwie główne kategorie:

  1. Aktywa trwałe - są to zasoby o niskim stopniu upłynnienia, które pozostają w firmie przez co najmniej rok. Przykłady obejmują nieruchomości, maszyny, środki transportu oraz wartości niematerialne i prawne, takie jak prawa autorskie, licencje czy patenty.
  2. Aktywa obrotowe – są to zasoby, które można szybko upłynnić, zazwyczaj w okresie krótszym niż 12 miesięcy. W tej kategorii znajdują się środki pieniężne, zapasy, należności krótkoterminowe, a także aktywa finansowe, takie jak akcje i obligacje.

Czym są pasywa?

Pasywa to źródła finansowania majątku, czyli środki, dzięki którym firma pozyskała swoje aktywa. Pasywa można podzielić na kilka rodzajów:

  • Kapitał – w tym kapitał podstawowy (majątek określony w umowie spółki, wnoszony przez właścicieli), zapasowy (powstaje z zatrzymanych zysków netto lub nadwyżki wartości akcji ponad wartość nominalną), rezerwowy (tworzony przez spółki akcyjne na pokrycie strat lub zobowiązań) oraz z aktualizacji wyceny (powstaje po przeszacowaniu wartości środków trwałych i inwestycji długoterminowych).
  • Zobowiązania i rezerwy – są to krótkoterminowe środki, które firma musi zwrócić, takie jak kredyty, obligacje czy pożyczki. Zobowiązania te są używane do finansowania bieżącej działalności, ale muszą być spłacone w określonym czasie.

Różnice między aktywami a pasywami

Aktywa i pasywa są ściśle ze sobą powiązane, ale różnią się pod względem źródła pochodzenia i funkcji.

Aktywa są zasobami firmy, które przynoszą korzyści ekonomiczne i pochodzą z działalności operacyjnej lub inwestycji.

Pasywa natomiast są źródłami finansowania aktywów, obejmującymi zarówno kapitał własny, jak i zobowiązania.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie