Pracownik ma prawo odmówić wykonania polecenia, jeśli zagraża ono bezpieczeństwu pracy

Krzysztof Jagielski
03.11.2023

Przepisy BHP nakładają na pracodawców szereg obowiązków związanych z zapewnieniem pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania powierzonych obowiązków. Okazuje się, że ocena tego, czy polecenie służbowe nie stoi w sprzeczności z BHP, jest dość uznaniowa, co daje pracownikowi prawo do odmowy wykonania polecenia, jeśli mogłoby to sprowadzić na niego niebezpieczeństwo.

Co mówią na ten temat przepisy?

Pracownik jak najbardziej może odmówić wykonania polecenia służbowego, o ile w jego opinii groziłoby to wystąpieniem niebezpieczeństwa dla pracownika i innych osób znajdujących się na terenie zakładu. W takiej sytuacji pracownik musi niezwłocznie zgłosić ten fakt przełożonemu.

Jeśli odmowa wykonania polecenia nie usuwa zagrożenia, to pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, również informując o tym bezpośredniego przełożonego.

Co ważne, za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w ww. przypadkach, pracownik zachowuje prawo do otrzymania wynagrodzenia.

 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie