Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom?

Mateusz Nowak
27.05.2021

Miejsce pracy służy do wykonywania obowiązków służbowych i musi spełniać kilka wymogów. Przede wszystkim musi być dopasowane do charakteru działalności oraz pozwalać na pracę w bezpiecznych i higienicznych warunkach. Co to oznacza i co trzeba zrobić, aby buro lub hala produkcyjna spełniały zasady bhp?

Dlaczego bezpieczna praca jest ważna?

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest przygotowanie stanowiska dla pracowników oraz takie ich przygotowanie, żeby pracująca osoba nie była narażona na wypadki i urazy. Wynika to z zapisu w Kodeksie pracy. Takie działania pozwalają na uniknięcie absencji pracownika ale też kar finansowych nałożonych za brak postępowania zgodnie z przepisami. Przestrzeganie zasad bhp przez danego pracownika ma wpływ nie tylko na zdrowie jednostki, ale też kolegów oraz koleżanek z pracy. Na przykład zła obsługa maszyny może prowadzić do zwarcia instalacji elektrycznej a nawet wybuch. Ich skutki będą odczuwalne dla większej ilości osób znajdujących się w zakładzie.

Jak powinna wyglądać bezpieczna praca?

Wszystko zależy tak naprawdę od jej charakteru. Inaczej będą wyglądać zasady bezpieczeństwa dla pracownika biurowego, a inaczej dla robotnika budowlanego. Ten drugi musi trzymać się całej listy wytycznych w przypadku obsługi maszyn, stosować środki ochrony indywidualnej jak okulary ochronne czy kaski oraz posiadać wyspecjalizowaną wiedzę potrzebną do wykonywania zawodu. Wiele zasad i przepisów dotyczących zasad bhp zostało zawarte między innymi w rozporządzeniach odpowiednich ministerstw. Każdy pracodawca oraz specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy powinien po nie sięgać podczas przygotowywania wytycznych dla kadry.

Odpowiednie przeszkolenie

Praktycznie każdy zawód wymaga pewnego rodzaju umiejętności. Zwłaszcza jeżeli chodzi o zawody wyspecjalizowane. Chodzi tu między innymi o zbiór wymagań stawianych zatrudnianym pracownikom, ale też o szkolenia organizowane przez pracodawcę w celu podnoszenia kompetencji i kwalifikacji. Pracownik powinien też odbyć szkolenie za każdym razem, kiedy w firmie pojawiają się nowe procedury lub urządzenia albo zmienia się zakres obowiązków na danym stanowisku. W ten sposób zatrudniona osoba posiada wiedzę oraz świadomość, która ma bardzo duży wpływ na poziom bezpieczeństwa.

Prawidłowe oznaczenia

Bardzo istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom pełnią znaki bhp. Jednymi z najważniejszych z nich są instrukcje bhp, w których zawarte są zasady dotyczące pracy na danym stanowisku oraz obsługi maszyn. Taki wykaz warto umieścić w pobliżu fizycznego stanowiska pracy lub w specjalnym segregatorze w pokoju socjalnym lub innym ogólnodostępnym miejscu. Dzięki instrukcjom bhp pracownik w każdej chwili może rozwiać ewentualne wątpliwości.

Inne ważne znaki bhp, które znajdą swoje zastosowanie bez względu na charakter pracy, są znaki ewakuacyjne oraz przeciwpożarowe. Wskazują one kierunek ewakuacji, wyjścia z budynku, umiejscowienie sprzętu gaśniczego czy miejsce zbiórki do ewakuacji. Dzięki tym tabliczkom przeprowadzenie akcji ratunkowej w sytuacji zagrożenia jest znacznie prostsze i zdecydowanie bardziej zorganizowane. Pozostałe znaki bhp należy dobrać do charakteru pracy po analizie ryzyka oraz potencjalnych zagrożeń.

Warunki konstrukcyjne

Kolejny istotny czynnik wpływający na bezpieczeństwo pracowników to sama konstrukcja budynku oraz rozwiązania budowlane zastosowane w pomieszczeniach. Drożność ciągów komunikacyjnych, szerokość korytarzy, odpowiednia wentylacja pomieszczeń, dostęp do sprzętu gaśniczego, wyznaczenie dróg do ewakuacji – każdy z tych elementów oraz wiele innych powinny zostać wzięte pod uwagę podczas organizacji pracy.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.