Tarcza finansowa dla dużych firm

Jerzy Biernacki
27.07.2020

Problemy związane z epidemią koronawirusa, oprócz małych i średnich przedsiębiorców, dotknęły także duże firmy. Polski Fundusz Rozwoju (PFR) w ramach tarczy finansowej zapewnia także pomoc dla dużych firm poprzez cztery rodzaje dostępnego finansowania.

Obok wszelkiego rodzaju  przepisów wprowadzonych przez rząd, dla firm spełniających określone kryteria w tym dużych firm przygotowano specjalny rodzaj finansowania – jest to tarcza finansowa i specjalna tarcza finansowa dla dużych firm z PFR.

Tarcza finansowa z PFR wyróżnia trzy rodzaje dopuszczalnej pomocy państwa przedsiębiorcom, którzy posiadają status tzw. dużego przedsiębiorcy.

Są to finansowania kapitałowe, finansowania płynnościowe i finansowanie preferencyjne.
Zanim zaczniemy omawiać rodzaje finansowań z PFR, warto zacząć od wyjaśnienia pojęcia dużego przedsiębiorcy.

Zgodnie z przepisami, dużym przedsiębiorcą, któremu przysługuje uprawnienie do skorzystania z tarczy finansowej dla dużych firm, jest ten który zatrudnia więcej niż 249 pracowników lub taki którego obrót przekracza 50 mln euro, a suma bilansowa przekracza 43 mln euro (dotyczy ujęcia skonsolidowanego).

Dodatkowo z dofinansowania z PFR skorzystać będzie mógł przedsiębiorca zatrudniający mniejszą ilość pracowników.  Skorzysta z niego bowiem także przedsiębiorca zatrudniający powyżej 150 pracowników o ile obrót roczny za 2019 rok przekroczył 100 mln złotych i dodatkowo, którego luka finansowania zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza 3.5 mln złotych. Dodatkowym warunkiem w odniesieniu do tej kategorii przedsiębiorcy jest to, aby finansowanie dotyczyło Programu Sektorowego w związku z COVID-19.

Finansowanie płynnościowe służy pokryciu luki płynności przedsiębiorstwa, powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki spowodowanej COVID-19. Jest to oprocentowana i nieumarzalna pożyczka udzielana na okres do 4 lat.

Pożyczka płynnościowa udzielana jest w wysokości zaakceptowanej przez PFR w oparciu o analizę zapotrzebowania na kapitał obrotowy przedsiębiorstwa.

Finansowanie preferencyjne służy pokryciu szkody powstałej na skutek zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z COVID-19. W tym przypadku natomiast mamy oprocentowaną i umarzalną pożyczkę udzielną na okres do maksymalnie 4 lat.  Wysokość umorzenia to maksymalnie 75% wysokości udzielonej pożyczki preferencyjnej, przy czym wysokość umorzenia może być mniejsza.

Pożyczka preferencyjna udzielana jest do wysokości szacowanej szkody poniesionej przez przedsiębiorstwo na skutek COVID-19 i nie może przekroczyć kwoty 750 mln złotych.

W ramach tarczy finansowej dla dużych firm, przewidziano także finansowanie inwestycyjne na zasadach rynkowych oraz finansowanie inwestycyjne na zasadach pomocowych.

To pierwsze służy zapewnieniu środków służących na bieżącą działalność operacyjną przedsiębiorstwa, drugie także przywróceniu stabilnej struktury finansowania przedsiębiorstwa, która została zachwiana w wyniku COVID-19. Finansowanie na zasadach rynkowych to nabycie lub objęcie instrumentów kapitałowych takich jak udziałów, akcji, warrantów subskrypcyjnych, obligacji lub pożyczek zamiennych na akcje. Finansowanie na warunkach pomocowych odbywa się dokładnie na tych samych zasadach. Inne są natomiast kryteria pozyskiwania takiego dofinansowania.

W przypadku finansowania kapitałowego na warunkach rynkowych należy pamiętać, że udział PFR w kwocie finansowania nie może przekroczyć 50% łącznie pozyskanego przez przedsiębiorstwo finansowania. Możliwe jest finansowanie na innych warunkach, ale koniecznym w tym przypadku będzie przeprowadzenie tzw. testu prywatnego inwestora.

W przypadku finansowania pomocowego koniecznym jest spełnianie poniższych kryteriów przez dużego przedsiębiorcę. Mianowice warunkiem jest aby taki przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 roku nie znajdował się w trudnej sytuacji, a bez wsparcia z PFR dla dużych firm zaprzestałbym prowadzenia działalności gospodarczej lub miał poważne trudności z jej dalszym prowadzeniem. Ponadto konieczne jest wykorzystanie możliwości pozyskania finansowania na rynku, a przedsiębiorca taki musi wykazać, że utrata stabilności finansowanie może spowodować znaczne społeczne trudności.

Więcej przeczytasz tutaj: Kancelaria Achtelik

Artykuł partnera

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.