Czy obcokrajowiec może założyć w Polsce działalność gospodarczą?

Marek Szydełko
19.10.2017

Tytułowe pytanie jest jak najbardziej aktualne, ponieważ w naszym kraju zauważalny jest znaczny wzrost liczby firm zakładanych przez cudzoziemców, przede wszystkim Ukraińców. Oczywiście obcokrajowiec może założyć w Polsce działalność gospodarczą, jednak nie w każdym przypadku jest to całkowicie bezproblemowe.

Kto może?

Działalność gospodarczą w Polsce mogą zakładać obcokrajowcy ze wszystkich krajów Unii Europejskiej – reguluje to Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Daje ona jednak takie prawo także innym cudzoziemcom, a konkretnie obywatelom:

 • Państw należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu,
 • Państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa z UE i krajami członkowskimi.

Prawo do założenia działalności gospodarczej w naszym kraju mają także obywatele innych państw, ale wyłącznie po spełnieniu określonych warunków (oczywiście nie wszystkich jednocześnie):

 • Uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały,
 • Uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy udzielony członkowi rodziny cudzoziemca w celu połączenia z rodziną.
 • Uzyskaniu statusu uchodźcy,
 • Uzyskaniu zgody na pobyt tolerowany,
 • Uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy i pozostanie w związku małżeńskim zawartym z obywatelem polskim,
 • Uzyskaniu zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej,
 • Korzystaniu z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Przedstawieniu ważnej Karty Polaka,
 • Potwierdzeniu bycia członkiem rodziny cudzoziemca będącego lub niebędącego obywatelem Unii Europejskiej.

Procedura

Jest niemal identyczna jak w przypadku Polaków zakładających działalność gospodarczą. Cudzoziemiec musi wypełnić formularz CEiDG-1 – może to zrobić przez Internet lub w urzędzie. Osoba nieposiadająca podpisu elektronicznego i tak musi potwierdzić złożenie wniosku podczas osobistej wizyty w urzędzie miasta lub gminy.

Łatwiej mają obywatele krajów UE

W ich przypadku wystarczy legitymowanie się dowodem osobistym lub paszportem, który potwierdzi tożsamość obcokrajowca nieposiadającego numeru PESEL. Obywatel jednego z krajów Unii Europejskiej może złożyć wniosek o założenie działalności gospodarczej przez Internet.

Natomiast osoby spoza Unii Europejskiej działalność gospodarczą założą wyłącznie podczas osobistej wizyty w urzędzie miasta lub gminy. Wymaga się od nich bowiem przedstawienia oryginałów wszystkich niezbędnych dokumentów.

Należy również pamiętać, że cudzoziemiec zakładający działalność gospodarczą w Polsce ma obowiązek przedstawienia tytułu prawnego do lokalu, którego adres podał we wniosku CEiDG.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.