Toaleta dla pracowników a przepisy BHP

Antoni Kwapisz
13.06.2022

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom komfortowe i bezpieczne warunki pracy. Jednym z warunków jest umożliwienie zatrudnionym osobom swobodnego korzystania z pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych, w tym oczywiście toalet (ustępów). Obowiązują tutaj konkretne przepisy, o czym przeczytasz w naszym poradniku.

Liczba toalet

Przepisy nie wskazują jednoznacznie na to, ile toalet musi znajdować się na terenie zakładu pracy. Pracodawca musi to ocenić we własnym zakresie, dostosowując liczbę pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych do rodzaju pracy, warunków jej wykonywania oraz liczby zatrudnionych pracowników.

Wymagane odległości

Przepisy BHP nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom łatwego dostępu do toalet. Zgodnie z prawem ustępy powinny znajdować się w odległości nie większej niż 75 metrów od stanowiska pracy.

Wyjątek stanowi sytuacja, w której pracownicy wykonują swoje obowiązki na otwartej przestrzeni, na przykład placu manewrowym, składzie materiałów etc. Wówczas minimalna odległość ustępów od najdalszego stanowiska nie może przekraczać 125 metrów.

Remont pomieszczeń higienicznosanitarnych

Oczywiście każde takie pomieszczenie w pewnym momencie może wymagać remontu. Mogą również wystąpić różnego rodzaju awarie uniemożliwiające korzystanie z zakładowych toalet. W takiej sytuacji pracodawca jest zobowiązany do zorganizowania pracownikom toalet zastępczych, których funkcję mogą pełnić toalety przenośne (chemiczne) lub inne tymczasowe punkty higienicznosanitarne, gwarantujące odpowiedni komfort i intymność.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.